Sơ cấp công nghệ Ôtô

Sơ cấp công nghệ Ôtô

Tên ngành học: Sửa chữa động cơ ô tô
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
Đối tượng tuyển sinh: Là người đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp.
Thời gian đào tạo: 4,5 tháng

Tên ngành học: Sửa chữa gầm ô tô.
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
Đối tượng tuyển sinh: Là người đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp.
Thời gian đào tạo:  4,5 tháng

Tên ngành học: Sửa chữa điện - điện lạnh ô tô.
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
Đối tượng tuyển sinh: Là người đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp.
Thời gian đào tạo:  4,5 tháng