Cao đẳng Điều dưỡng

Cao đẳng Điều dưỡng

Đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng có y đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, có sức khoẻ; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tên ngành: Điều dưỡng
Mã ngành: 6720301
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 3 năm
Bằng tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp cử nhân Điều Dưỡng hệ cao đẳng chính qui